FHU Solidex - Mariusz Piątek
Regulamin internet PDF Drukuj

 

Regulamin świadczenia usług przez FHU SOLIDEX

 

I Postanowienia ogólne

 

1.Firma FHUSolidex w Opatowie (Operator FHUSolidex) świadczy usługi telekomunikacyjne oraz udostępnia usługi telekomunikacyjne, na podstawie uchwały z dnia 21 lipca 2000r. Prawo telekomunikacyjne.

 

2.Operator świadczy i udostępnia usługi na rzecz Abonentów na podstawie umowy, niniejszego regulaminu i cennika usług.

 

3.Operator może zmieniać zakres świadczonych usług, w szczególności poprzez ich modyfikację i rozszerzanie w miarę rozwoju i powstawania nowych technologii telekomunikacyjnych lub zmiany przepisów prawa.

 

4.Warunkiem współpracy jest zawarcie umowy abonenckiej, określającej zakres, czas i warunki świadczenia usług. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy abonenckiej. Podpisanie umowy abonenckiej zobowiązuje Abonenta także do przestrzegania postanowień tego Regulaminu.

 

5.Po podpisaniu umowy każdemu abonentowi przydzielany jest numer IP, login i hasło. Abonent jest zobowiązany do zachowania w poufności hasła dostępowego umożliwiającego korzystanie z usług.

 

6.Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w umowie dla potrzeb niezbędnych do identyfikacji klienta w sieci.

 

II Definicje pojęć

 

1.Abonent – podmiot który zawarł umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z operatorem.

 

2.Aktywacja Usługi – czynności techniczne i formalne, polegające na instalacji i uruchomieniu urządzeń umożliwiających świadczenie usług przez Operatora

 

3.Cennik lub Cennik Usług - zestawienie usług świadczonych lub udostępnianych przez operatora, zawierający parametry usług lub sposób ich świadczenia lub udostępniania przez operatora, oraz zestawienie cen za te usługi, do których płatności zobowiązany jest abonent. Cennik wraz z niniejszym regulaminem jest integralną częścią umowy. w przypadku uzgodnienia innej niż w cenniku ceny dla danej usługi, strony umowy określają tak uzgodnioną cenę w umowie; cena określona w umowie jest obowiązująca.

 

4.Okres rozliczeniowy - okres, za który dokonywane są rozliczenia należności (opłaty) abonenta wobec operatora z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, rozpoczynający się pierwszego dnia miesiąca i kończący ostatniego dnia miesiąca.

 

5.Umowa - zawarta pod rygorem nieważności na piśmie umowa o świadczenie lub udostępnianie przez operatora usług telekomunikacyjnych na rzecz abonenta za wynagrodzeniem. Umowa jest jedynie ważna i wiążąca strony, o ile do umowy zostały załączone regulamin oraz cennik usług. Umowa zawiera oświadczenie abonenta, że przed zawarciem umowy zapoznał się z treścią regulaminu i cennika usług oraz wyraża zgodę na włączenie ich postanowień do umowy. Jeżeli w regulaminie jest mowa o umowie, należy przez to rozumieć umowę, regulamin i cennik usług łącznie.

 

6.Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia lub udostępniania usług telekomunikacyjnych przez operatora, ustalający zasady i warunki świadczenia lub udostępniania usług telekomunikacyjnych przez operatora, będący wraz z cennikiem usług integralną częścią umowy. Regulamin wiąże abonenta i operatora od momentu podpisania umowy, na równi z postanowieniami umowy i cennika usług. Świadczenie usług oznacza również udostępnianie usług.

 

7.Sieć FHUSOLIDEX- sieć telekomunikacyjna, na którą składają się urządzenia telekomunikacyjne i linie telekomunikacyjne zestawione w sposób umożliwiający operatorowi przekaz sygnałów pomiędzy określonymi zakończeniami tej sieci.

 

8.Urządzenia - wszelkie urządzenia będące własnością operatora, umożliwiające świadczenie przez operatora usług, udostępnione Abonentowi na czas trwania Umowy.

 

9.Ustawa - ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne z późniejszymi zmianami.

 

 

 

II Zawarcie i rozwiązane umowy abonenckiej

 

1.Abonentem przy zawieraniu umów o świadczenie usług, o których mowa w pkt.1 może być każda osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

 

2.Umowa abonencka zawierana jest na czas nieokreślony, lub określony w umowie. Abonent może zerwać umowę z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, pod warunkiem uiszczenia opłat wg cennika.

 

3.W umowie abonenckiej Abonent dokonuje wyboru rodzaju świadczonej usługi (rodzaju transmisji).

 

4.Wysokość opłat, jakie Abonent ponosi w związku z korzystaniem z usług sieci FHUSolidex jest określona w CENNIKU, stanowiącym załącznik do umowy abonenckiej.

 

5.Abonent może zgłosić zamiar zmiany rodzaju transmisji. Zmiana powinna być zgłoszona nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem nowego miesiąca kalendarzowego. Abonent zobowiązany jest od wniesienia opłaty jednorazowej wynikającej z CENNIKA

 

6.Abonent będzie uiszczał opłaty na podstawie faktur VAT.

 

7.FHUSolidex zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia warunków umowy oraz Regulaminu, w szczególności w razie podejmowania przez Abonenta przy pomocy sieci Internet działań sprzecznych z polskim prawem oraz w przypadku, gdy Abonent korzysta z sieci ze szkodą dla innych osób korzystających z usług sieci, a w szczególności innych abonentów FHUSolidex.

W przypadku nie uiszczenia przez abonenta dwóch miesięcznych opłat, FHUSolidex uznaje, że użytkownik zerwał umowę. Abonent otrzyma wówczas wezwanie do zapłaty zaległych abonamentów wraz z naliczonymi ustawowymi odsetkami i w przypadku dzierżawienia urządzeń wezwanie do zwrotu powierzonego sprzętu. W przypadku rezygnacji z usługi przed zakończeniem umowy , klient zwróci kwotę uzyskanego rabatu na montaż ,oraz kwotę otrzymanego rabatu za każdy wykorzystany miesiąc usługi . Uregulowanie należności nastąpi nie dużej niż 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.

 

8.Umowa może zostać rozwiązana przez FHUSolidex bez zachowania terminu wypowiedzenia i w przypadku:

-nieświadomego lub świadomego i nieuzasadnionego powodowania zjawiska przeciążenia usług np.: natłoku w sieci transmisji danych lub przepełnienia zasobów usług o wartości dodanej dla transmisji danych, (np. pamięci masowej systemu poczty elektronicznej).

-próby nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników sieci FHUSolidex.

-rozdzielenia łącza na inne komputery poza miejsce zamieszkania podanym w umowie.

-niemożności świadczenia usług z powodu utraty sygnału przez abonenta spowodowanej przez zmianę zabudowy lub zagospodarowania terenu pomiędzy użytkownikiem a punktem nadawczym uniemożliwiającym dostarczenie przez Operatora prawidłowego sygnału niezbędnego do transmisji bezprzewodowej w tym przypadku nie jest pobierana dodatkowa opłata za zerwanie umowy.

 

9.W przypadku rozwiązania Umowy nie podlegają zwrotowi jednorazowe opłaty instalacyjne.

 

III Opłaty

 

1.Wysokość opłat za usługi świadczone przez FHUSolidex jest uzależniona od rodzaju transmisji dostarczanej przez FHUSolidex. Ich wysokość określa Cennik, który jest załącznikiem do umowy abonenckiej.

2.opłaty określane w cenniku są opłatami miesięcznymi, w wysokości uzależnionej od rodzaju transmisji.

 

3.Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy. Opłata jest pobierana za miesiąc z góry i powinna być uiszczona do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego na konto bankowe FHUSolidex lub bezpośrednio w kasie firmy.

 

4.W przypadku nie opłacenia przez Abonenta faktury w wyznaczonym terminie, w ciągu 30 dni od podanego terminu FHUSolidex może zablokować dostęp do sieci FHUSolidex bez wcześniejszego powiadomienia Abonenta. Za ponowne podłączenie do sieci pobierana jest opłata wyszczególniona w cenniku.

 

5.Nie otrzymanie faktury przed terminem płatności nie zwalnia Abonenta od obowiązku opłacenia w okresie opisanym w punkcie 3 opłat.

 

6.Zmiany rodzaju transmisji ważna od 1 każdego miesiąca.

 

IV Prawa i obowiązki abonenta

 

1.Abonent po zaobserwowaniu przerwy w świadczeniu Usługi lub niespełnieniu właściwych wybranemu abonamentowi parametrów, zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia FHUSolidex. FHUSolidex wypełnia "Zgłoszenie Awarii", które jest podstawą do usunięcia zgłoszonej awarii.

 

2.Obowiązkiem abonenta jest terminowe i w pełnej wysokości uiszczanie opłat za świadczone przez operatora usługi,

 

3.Abonent zobowiązany jest do stosowania się wskazówek administratora systemu, jeżeli nie naruszają one jego uprawnień zawartych w umowie oraz Regulaminie.

 

4.Abonent zobowiązany jest korzystając z sieci Internet do przestrzegania prawa polskiego oraz powstrzymania się od działań, które mogłyby wyrządzić szkodę innym użytkownikom sieci, w szczególności innym abonentom korzystającym z usług FHUSolidex - w takich przypadkach FHUSolidex ma prawo do rozwiązania umowy abonenckiej bez zachowania terminu wypowiedzenia.

 

5.Abonent przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za następstwa związane z korzystaniem przez niego z sieci Internet. FHUSolidex nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie Abonent wyrządził sobie oraz innym użytkownikom w związku z korzystaniem z sieci Internet.

 

6.Abonent ma prawo do zawieszenia korzystania z usług Solidex na okres 1 – 3 miesięcy, winien jednak to zgłosić na 10 dni, przed rozpoczęciem miesiąca kalendarzowego. Okres zawieszenia nie jest doliczany jako okres korzystania z usługi patrz (rozdziału IV p 14.) podłączenie ponowne do usługi wg cennika.

 

7.Abonent jest uprawniony do składania reklamacji związanej z wadliwym funkcjonowaniem systemu. Reklamacja będzie rozpatrywana w ciągu 48 godzin, od jej zgłoszenia. Zgłoszenie reklamacji nie skutkuje zawieszeniem obowiązku wnoszenia opłat.

 

8.Abonent ma obowiązek umożliwienia upoważnionym przedstawicielom operatora kontroli instalacji i urządzeń będących własnością operatora oraz działania Sieci FHUSolidex,

 

9.Świadczenie komercyjnych usług w sieci FHUSolidex przez abonenta z wykorzystaniem łączy Operatora jest uzależnione od wcześniejszej, pisemnej zgody Operatora i jest związane z dodatkowymi opłatami.

 

10.Każda zmiana karty sieciowej musi być zgłoszona u Operatora w celu autoryzacji i rejestracji adresu MAC.

 

11.Operator nie odpowiada za złą jakość świadczonych usług w przypadku stosowania nieautoryzowanej przez Operatora karty sieciowej.

 

12.System operacyjny używany przez Abonenta musi wspierać PPPoE

13.Abonenci (dotyczy: instalacji zbiorowej) wyrażają zgodę na pokrywanie opłat za prąd pobierany przez dodatkowe urządzenia wzmacniające i rozdzielające sygnał.

 

14.natychmiastowego zwrotu i umożliwienia demontażu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy wszystkich urządzeń i instalacji będących własnością operatora w stanie nie gorszym, niż wynikającym z prawidłowej eksploatacji, chyba że pogorszenie stanu urządzeń wynika z czynników o charakterze siły wyższej.

 

15.nie dokonywania samodzielnych napraw lub modernizacji urządzeń.

 

16.nie dokonywania zmian w łączu zapewniającym dostęp do Sieci FHUSolidex oraz nie podłączania urządzeń nieprzystosowanych do współpracy z tym łączem lub urządzeń nie posiadających świadectwa homologacji

 

17.Abonent nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniego uzyskania zgody FHUSolidex, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

18.Abonent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie udzielania osobom trzecim , wszelkich loginów, MAC adresów, IP abonenta oraz haseł dostępowych do sytemu FHUSolidex,

W przypadku złamania regulaminu , abonent poniesie konsekwencje prawne i finasnowe.

V Prawa i obowiązki Operatora

1. FHUSolidex zobowiązuje się do nieprzerwanego dostarczania usług dostępu do sieci Internet, o parametrach określonych w umowie abonenckiej.

 

2.FHUSolidex nie odpowiada za przerwy w dostarczaniu usług, wynikające ze zdarzeń za które odpowiedzialności nie ponosi, w szczególności z powodu siły wyższej. FHUSolidex zastrzega sobie także możliwość stosowania krótkotrwałych przerw w transmisji, które są niezbędne ze względów technicznych, w szczególności w związku z konserwacją urządzeń.

 

3.FHUSolidex udostępnienia na żądanie abonenta informacji technicznych dotyczących parametrów świadczonej usługi lub innych informacji dotyczących usługi,

 

4.FHUSolidex oferuje Abonentom odpłatną pomoc techniczną w domu abonenta w zakresie związanym ze świadczonymi usługami.

 

5.FHUSolidex nie bierze odpowiedzialności za jakość świadczonych usług przy złych warunkach pogodowych a w szczególności burz, wichur.

 

6.FHUSolidex ma prawo w każdej chwili czasowo zawiesić świadczenie Usługi w przypadku stwierdzenia niewykonywania przez Abonenta postanowień Umowy lub Regulamin.

 

7.W dniu podłączenia do FHUSolidex, każdy Abonent dostaje zestaw danych konfiguracyjnych, z których jest obowiązany korzystać. W przypadku ich zmiany Abonent zostanie o tym bezzwłocznie powiadomiony

 

8.FHUSolidex nie ponosi żadnej odpowiedzialności:

-z tytułu strat, jakie może ponieść Abonent na skutek niewłaściwego działania sieci Internet oraz urządzeń do niej przyłączonych a w szczególność za utratę danych lub zniszczenie oprogramowania,

-za brak dostępu do FHUSolidex z powodu uszkodzenia lub nieprawidłowej konfiguracji urządzeń lub oprogramowania Abonenta,

-za dane gromadzone lub przekazywane przez Abonenta,

-za awarie wynikłe z przyczyn wyższych (klęski żywiołowe itp.) oraz awarie wynikłe z winy operatora komunikacyjnego (np. awarie linii bezpośrednich),

-za zmiany regulaminów oraz cenników operatorów administrujących domenami internetowymi zakupionymi przez Abonentów, w tym również tych, które zostały zakupione przy pośrednictwie FHUSolidex.

 

9. W przypadku wystąpienia przerwy w świadczonej usłudze, powstałych z winy Operatora i trwających przez okres dłuższy jednorazowo niż trzy dni robocze, Abonentowi przysługuje obniżenie opłaty abonamentowej o kwotę równą 1/30 wysokości opłaty abonamentowej za każdy dzień wystąpienia w/w przerwy "

 

VI Urządzenia

1.W celu wykonania postanowień Umowy operator umożliwi korzystanie przez abonenta z urządzeń będących własnością operatora.

 

2.Koszty uszkodzenia lub utraty urządzenia obciążają abonenta w przypadku, gdy uszkodzenie lub utrata powstały jako następstwo nieuprawnionego działania abonenta, w szczególności poprzez niewłaściwe korzystanie lub inne przyczynienie się do uszkodzenia lub utraty oraz gdy poprzez brak zabezpieczeń lub złe zabezpieczenie miejsca przechowywania dzierżawionego urządzenia, nastąpiło jego uszkodzenie, bądź utrata.

 

3.Wartość urządzenia jest określona w cenniku obowiązującym w dniu podpisania umowy.

 

VII Postanowienia końcowe

 

1.Niniejszy regulamin jest dostarczany przy podpisaniu każdej umowy abonenckiej. O każdorazowej zmianie Cennika abonent zostanie poinformowany zgodnie z prawem Telekomunikacyjnym.

 

2.Zmian Regulaminu będzie odbywać się zgodnie z trybem przewidzianym dla zmiany Cennika (Rozdział VI pkt. 2).

 

3.Pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sadowym, a dodatkowo , w przypadku gdy reklamujący jest konsumentem , o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniach, o których mowa w art.109 i 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004-Prawo telekomunikacyjne;

 

4.Aktualny cennik opłat internetowych jest ogólnie dostępny i znajduje się na stronie internetowej www.solidex.net.pl

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest FHU Solidex

2. Dane osobowe przekazane FHU Solidex podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich usunięcia, poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Więcej informacji na ten temat w zakładce polityka prywatności